Stowarzyszenie Zwierzoluby w Barwicach

STATUT

BARWICKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ZWIERZĄT

Zwierzoluby”


 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę BARWICKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT „Zwierzoluby”.

Nazwa skrócona brzmi STOWARZYSZENIE „Zwierzoluby” , a w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.) oraz postanowień tego Statutu

§2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Barwic i gminy Barwice.

§3 Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Barwice, adres ul. Zwyciezców 22, 78 – 460 Barwice (powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie)

§ 4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II CEL STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7 Celem Stowarzyszenia jest:

 • Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, ich poszanowania, objęcia ochroną oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania, zapobieganie okrutnemu traktowaniu i zaniedbywaniu zwierząt.

 • Popularyzowanie wiedzy i budzenie świadomości posiadaczy zwierząt co do ich potrzeb i wymagań, kształtowanie właściwej postawy wobec świata przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących.

 • Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz podejmowanie działań zabezpieczających zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla ludzi.

 • Zapobieganie bezdomności i zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

 • Ochrona zdrowia zwierząt, zapobieganie chorobom zakaźnym we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi.

§8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności poprzez:

 • Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, spotkań, wykładów, warsztatów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialność w decyzji posiadania zwierzęcia oraz uświadamianie praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia lub posiadania zwierzęcia.

 • Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących właściwego zachowania wobec zwierząt z uwzględnieniem zachowań behawioralnych charakterystycznych dla gatunku.

 • Zapewnienie opieki tymczasowej zwierzętom bezdomnym, pomoc w odławianiu zwierząt bezdomnych, uczestnictwo w systemie zgłaszania miejsc przebywania zwierząt.

 • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale Szkół podstawowych, sołectw, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, KRUS, Nadleśnictwa, Kół Łowieckich oraz innych instytucji związanych z tematem edukacji dzieci i młodzieży oraz opieki i hodowli zwierząt i zasad bezpieczeństwa.

 • Promocję i popularyzację adopcji zwierząt bezdomnych i porzuconych, propagowanie wolontariatu na rzecz ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

 • Zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego traktowania zwierząt, inicjowanie działań służb w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt dotyczących złego traktowania, znęcania się, porzucania zwierząt domowych i gospodarskich oraz dziko żyjących, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, przeciwdziałanie patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami.

 • Popularyzację zakładania i pomoc w prowadzeniu domów tymczasowych dla zwierząt oczekujących na adopcję, dofinansowanie w postaci zakupu karmy i niezbędnego wyposażenia domów tymczasowych oraz stałe monitorowanie ich działania na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.

 • Prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących konieczności dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt nie przeznaczonych do hodowli oraz bezdomnych, w tym praw i obowiązków wynikających z prowadzenia hodowli rasowych zwierząt domowych, dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w ramach umów zawartych ze Stowarzyszeniem.

 • Inicjowanie działań dotyczących zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym i zaniedbanym poprzez akcje edukacyjne, informacyjne oraz dofinansowanie zabiegów, szczepień, leczenia i profilaktyki zdrowia zwierząt na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, szczególnie osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta; wsparcie finansowe posiadaczy zwierząt w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w postaci zakupu karmy, budy, kojca, identyfikacji i rejestracji (czipowania) zwierząt pozostających pod ich opieką.

 • Współpracę z uprawnionymi instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za zwierzęta zagrożone chorobami zakaźnymi w zakresie informacji, odławiania i zapobiegania rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych - – Powiatowy Lekarz Weterynarii, lokalni lekarze weterynarii, Koła Łowieckie, Nadleśnictwa, Urząd Miejski Barwice, Rada Miejska, Starostwo Powiatowe, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, sołectwa.

 • Współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie zwierząt, które były uczestnikami wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych.

 • Monitorowanie właściwego traktowania oraz warunków zapewnianych zwierzętom odławianym i przewożonym do miejsc wskazanych przez Gminę zgodnie z Programem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Barwice.

 • Występowanie z inicjatywą do władz w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu i opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną zwierząt.

 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia poprzez propagowanie działań regulaminowych w środowisku lokalnym, ubieganie się o dotacje ze źródeł zewnętrznych na działalność statutową

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Zwyczajnych

 • Wspierających

§10 Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji.

§11 Członek zwyczajny ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.

 • Korzystania z pomocy organizacyjnej władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 • Uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.

 • Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.

 • Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

§ 12 Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

 • Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 • Współdziałania z organami Państwa w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.

 • Opłacania składki członkowskiej.

§ 13 Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

 • Pisemnej rezygnacji członka.

 • Skreślenia z listy członków decyzją 2/3 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w sytuacji:

- nie usprawiedliwionego nie płacenia składek przez okres 12 miesięcy

- rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia

 • Skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia i karę pozbawienia praw publicznych

 • Śmierci członka

§14 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Członkiem wspierającym może być pełnoletni obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest organem doradczym Stowarzyszenia, może deklarować pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową.

Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego we władzach Stowarzyszenia.

§15 Członek wspierający ma prawo do:

 • Korzystania z pomocy organizacyjnej władz Stowarzyszenia.

 • Udzielania Stowarzyszeniu wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego.

 • Opiniowania, zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 16 Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 • Pisemnej rezygnacji członka.

 • Skreślenia z listy członków decyzją 2/3 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w sytuacji rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia.

 • Skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia i karę pozbawienia praw publicznych.

 • Śmierci członka.

RODZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17 Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarząd Stowarzyszenia

 • Komisja Rewizyjna

Kadencja władz wymienionych w punktach 2 -3 trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

W razie ustąpienia członka władzy naczelnej Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Zarząd ma prawo powołać nowego członka na jego miejsce na czas do końca trwania kadencji i wyboru nowego Zarządu.

§ 18 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 • Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zadań działalności merytorycznej i finansowej organizacji.

 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej.

 • Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.

 • Wybór władz organizacji.

 • Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków.

 • Uchwalanie zmian Statutu.

 • Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 • Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu organizacji.

 • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 • Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin jest wyznaczany tego samego dnia, 15 minut po upływie pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia Członków.

 • O terminie, porządku i miejscu obrad zebrania sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków decyduje Zarząd powiadamia co najmniej 7 dni przed jego terminem

 • Zarząd zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze, co pięć lat zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

 • Zawiadomienie może być dostarczone w formie elektronicznej, papierowej, telefonicznie lub osobiście

§19 ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • Zarząd składa się z 5 członków – prezesa i 4 członków, w tym 1 sekretarza i 1 skarbnika.

 • Zarząd jest wybierany przez walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 • Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 • Do praw i obowiązków Zarządu należy:

 • Reprezentowanie organizacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.

 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.

 • Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

 • Zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia Członków.

 • Składanie corocznie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem Członków.

 • Zarządzanie majątkiem i funduszami organizacji oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów, darowizn, nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia, planowanie działań finansowych Stowarzyszenia.

 • Zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania przy czym zawierane umowy i zobowiązania są zawierane przez Prezesa przy akceptacji co najmniej jednego członka Zarządu.

 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych Stowarzyszeń lub organizacji

 • Przyjmowanie i zatwierdzanie członkostwa.

 • Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i nadzorowanie jego wykonania.

 • Współpraca z samorządami, władzami oświatowymi, środkami masowego przekazu oraz wszelkimi instytucjami wskazanymi w niniejszym Statucie.

 • W sytuacjach uzasadnionych Zarząd ma prawo zwolnić członka z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§ 20 Uchwały Zarządu

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu ,w tym prezesa , w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Zebrania Zarządu zwołuje Prezes.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 21 KOMISJA REWIZYJNA

 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 • Do uprawnień komisji Rewizyjnej należy:

 • Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej.

 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

 • Żądanie wyjaśnień i występowanie z wnioskami do Zarządu o usunięcie stwierdzonych uchybień w ramach Regulaminu.

 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji.

 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

 • Przewodniczący Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa i pokrewności służbowej.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22 Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • Wpływy ze składek członkowskich

 • Dochody z majątku Stowarzyszenia

 • Wpływy z działalności gospodarczej

 • Zapisy, spadki, darowizny, wpływy ze sponsoringu

 • Wpływy ze zbiórek publicznych, ofiarności publicznej, kwest

 • Dotacje, granty, udziały, lokaty, dofinansowania, subwencje

§ 24 Zabrania się:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa i pokrewności służbowej.

 • Przekazywania majątku na rzecz członków i członków organów Stowarzyszenia na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.

 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków i członków organów Stowarzyszenia na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.

 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia i jego organów na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 25 Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków w pierwszym terminie, w drugim terminie niezależnie od ilości członków po 15 minutach od pierwszego terminu.

§ 26 Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 27 O zmianie Regulaminu lub podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Zarząd ma obowiązek powiadomić właściwy sąd rejestrowy.

§ 28 .W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


 

Statut przyjęto Uchwałą w dniu ………………………………………………….

 

Podpisano:

……………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….…………………………………